Häätö

Suomen laissa voidaan ulosottoperusteen nojalla häätää henkilöitä sellaisista tiloista ja asunnoista, jotka on ulosmitattu velan perimiseksi. Häädön yhteydessä on annettava muuttoilmoitus. Siinä ilmoitetaan muuttopäivä, jolloin häädettävänä olevat henkilöt joutuvat viimeistään poistumaan tiloista. Lisäksi ilmoituksessa mainitaan miten menetellään, jos asuntoon tai muihin tiloihin jää esineitä tai omaisuutta. Tällainen kehotuksen saapuu joko häädettävänä olevan henkilön asuttamiin tiloihin taikka muuhun tiedossa olevaan osoitteeseen. Ilmoitus voidaan jättää joko suljettuna tai avoimesti kaikkien luettavissa olevana ilmoituksena.

Jos häädettävänä olevan henkilön tiloissa asuu alaikäisiä lapsia, joiden suhteen ei ole varmaa mihin heidät majoitetaan tai jotka kaipaavat muutoin välitöntä huolenpitoa, heistä on mahdollisimman pian ilmoitettava paikkakunnan asunto- ja sosiaaliviranomaisille. Tällaisen ilmoituksen tekee ulosottomies jos hänellä on tiedossa, että lapsia on esimerkiksi häädettävänä olevan henkilön asuttamassa asuinhuoneistossa.

Muuttopäiväksi ei saa ilman hyvää syytä määrätä alle viikkoa eikä myöhemmäksi kuin kaksiviikkoa. Muuttopäivää voidaan tarvittaessa lykätä jos velkaa perivälle taholle ei siitä koidu tuntuvaa haittaa. Häätö on suoritettava joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa asian tulosta vireille jos painavaa syytä muutoin toimimiselle ole tiedossa.

Jos häädettävänä oleva henkilö on avioliittolain tarkoittaman yhteiselämän lopettaminen tai muu sellainen häätö, häätö voidaan toimeenpanna ilman muuttopäivän ilmoittamista heti kun se on kohtuudella mahdollista toteuttaa.

Jos häädettävä jättää tiloihin omaisuuttaan, ulosottomiehen on huolehdittava siitä. Hän huolehtii asuin- ja muista tiloista löytyvän häädettävän tahon omaisuuden siirtämisen paikalta pois. Vain vähäarvoinen omaisuus jätetään tiloihin. Arvoton tai vähäarvoiseksi katsottu omaisuus tullaan hävittämään. Ulosottomies voi hoitaa hävittämisen itse tai antaa velan saajan menetellä edellä mainitun omaisuuden suhteen miten parhaaksi katsoo. Tilanteen niin vaatiessa, häädettävältä voidaan evätä pääsy niihin tiloihin, joista hänet on häädetty.